Tila

Tila
öljy ja akryyliväri kankaalle
200x150 cm.
2018


Pintojen ja kappaleiden välinen tila
niiden pinta-alaan sisältyvä tila
piirtimen liikkeen vaatima tila
mutta myös katsojan ja havainnon kohteen väliin jäävä tila Työskentelyni keskeisenä teemana näyttää yhä olevan maalauksen rakenteellisten osien ja niiden keskinäisen suhteen merkitysten tarkastelu. Tämä näkyy maalausjäljen, viivan, pinnan, kappaleen ja värin erilaisina variaatioina ja toistoina, siirtyminä pisteestä viivaan ja siitä kappaleeseen ja takaisin. Pohdin kuvallisten elementtien ja maalausmateriaalien kykyä kannatella ja välittää tekijän kehollisia tuntemuksia kuten viivan luonnetta haptisen, tunnustelevan, kokemuksen välittäjänä tai painovoimaa vastustavien tai myötäilevien muotojen kehollista vastetta katsojassa. Työskentelyssäni maalausjälkeen, liikkeeseen ja kappaleisiin liitän tekijän ruumiillisen kokemuksen ja toisaalta rinnastan sen äärimmilleen vietyyn  maalauksen materiaalista ja paljasta olemusta korostavaan työskentelytapaan, jossa tekijän läsnäolo on pyritty etäännyttämään. Näin esille piirtyy tunnistettavia eroja ja mahdollisia merkitykseen ja teoksen katsomiseen liittyviä muutoksia.

Toinen teema on kappaleiden välisen tilan tarkastelu, teoksen, tekijän ja katsojan  välisen näkymättömän, mutta olemassa olevan tilan tunnustelu. Tyhjän tilan, aukon merkitys työskentelyssäni. Kaiken sen mikä ei näy, mutta joka kuitenkin näyttäytyy  - vai tuntuu - suhteessa esitettyyn.

Kolmantena teemana on havainto ja katseen paikka maalauksessa. Koska katse läpäisee maalauksen ilman varsinaista kiintopistettä ja koska kenties maalaus katsoo takaisin? Missä määrin havainto herättää ja resonoi meissä katsojissa samansuuntaisesti kuin se on aktivoitunut tekijässä teoksen valmistumisprosessin aikana? Koska maalaamiseni on ruumiillista havaitsemista, ei ainoastaan näköaistiin pohjautuvan havainnon taltiointia ja välittämistä, kysymys saattaisikin olla tekijän psykofyysisen olemuksen kohtaamisesta ulkoisen todellisuuden kanssa ja maalauksesta tulee eräänlainen kokemisen ja kohtaamisen paikka?   
Havaintoni fokus ei ole yksinomaan sisäisessä tai ulkoisessa todellisuudessa vaan niiden välisessä kohtaamispisteessä, eräänlaisessa alati muuttuvassa screenissä. Maalaus on ikään kuin seurausta havaintotapahtumasta.

Kommentit

Suositut tekstit